Trường Cao Đẳng Lương Thực - Thực Phẩm

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM

CHUYÊN TRANG THÔNG TIN TUYỂN SINH

 

KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

 

GIỚI THIỆU

Kế toán doanh nghiệp là nghề phản ánh các giao dịch hàng ngày của doanh nghiệp trên chứng từ, sổ sách, báo cáo…. thông qua việc thu thập, xử lý và cung cấp thông tin về tình hình biến động của tiền, vật tư, hàng hóa, nợ phải thu, nợ phải trả và vốn của chủ sở hữu; đồng thời tính toán xác định chi phí, doanh thu, lợi nhuận của doanh nghiệp trong từng thời kỳ.

Khối lượng kiến thức toàn khóa: 1581 giờ (tương đương 58 tín chỉ) (bao gồm các môn học điều kiện)

 

 

KỸ NĂNG ĐẠT ĐƯỢC

Lập, phân loại, kiểm tra và xử lý chứng từ kế toán; ghi chính xác sổ kế toán theo từng vị trí việc làm; Lập được các báo cáo kế toán tài chính: bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; Sử dụng được các phần mềm kế toán và các phần mềm khác; Cập nhật các chính sách và các chế độ về tài chính, kế toán, thuế vào công tác kế toán tại doanh nghiệp, cơ quan Nhà nước và các tổ chức kinh tế - xã hội khác; Thống kê, tổng hợp và phân tích được số liệu kế toán khi có yêu cầu tại doanh nghiệp; Sử dụng tin học đáp ứng yêu cầu công việc; Sử dụng ngoại ngữ tiếng Anh tương đương trình độ Sơ cấp - bậc 1 tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam (tương thích với bậc A1 trong CEFR)..

 

CƠ HỘI – VỊ TRÍ VIỆC LÀM

 Sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo trình độ trung cấp ngành/nghề Kế toán doanh nghiệp, người học có thể đảm nhiệm được các vị trí việc làm sau:

- Thủ quỹ - Thu ngân - Thủ kho - Kế toán tiền mặt, tiền gửi ngân hàng

- Kế toán công nợ  - Kế toán kho - Kế toán tiền lương - Kế toán tài sản cố định

- Kế toán bán hàng

Tại các doanh nghiệp sản xuất, thương mại, dịch vụ và các tổ chức kinh tế - xã hội khác thuộc các thành phần kinh tế trong nền kinh tế quốc dân

 

 

 

 TRUNG TÂM TUYỂN SINH – TRƯỜNG CAO ĐẲNG LƯƠNG THỰC – THỰC PHẨM 
Địa chỉ: 101B Lê Hữu Trác – Quận Sơn Trà – Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0236. 3 831 228; 0983.000.194 - Email: tuyensinh@cfi.edu.vn

Cùng chuyên mục